GÖLDOSK GÖLLER BÖLGESİ DOĞA SPORLAR ve HOBİ KULÜBÜ 

          GÖLDOSK TÜZÜK

GÖLDOSK GÖLLER BÖLGESİ DOĞA SPORLARI VE HOBİ  KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 Madde 1.Derneğin Adı, Merkezi ve Arması:

Göldosk Göller Bölgesi Doğa Sporları ve Hobi Kulübü Derneği’nin Merkezi Isparta’dadır. Şubesi yoktur. Kısa adı “GÖLDOSK” dur. Arması mavi dalgalar üzerinde, arka fonunda yeşil dağ resmi bulunan sırt çantalı karınca amblemi ve çevresinde  “GÖLDOSK GÖLLER BÖLGESİ  DOĞA SPORLARI VE HOBİ KULUBÜ DERNEĞİ”  yazılıdır. Tanıtıcı renkleri; mavi ve yeşildir.

 Madde 2.Amaç ve Kapsam:

Doğaseverliği yaygınlaştırmak, tanıtmak, sevdirmek ve korumaktır. Bu yöndeki tüm sportif ve kültürel etkinliklerde bulunmak, çalışmaları kollar halinde organize etmektir. Üye ve faaliyet katılımcılarının manevi kişilik ve sağlıklarının üst seviyede olması için çaba gösterir.

Dağ ve  doğa sporları kapsamında yazılı bilgi, belge gereksinimini karşılamak amacıyla kitap, dergi, aylık bülten, slâyt, film, video filmi, disk ve benzeri dokümanların basılması, yayınlanması ve arşivlenmesini sağlar. Dağ ve doğa sporlarının kitlelere tanıtılmasını özendirmek için il temsilcilikleri, ilgili kamu ve özel kurum ve makamlarla yakın çalışmalara girer. Kuruluşunda alt birimlerde yer alan “ARAMA VE KURTARMA BİRİMİ “ içinde dağda, doğal afetlerde ve trafik kazalarında arama kurtarma yapacak birimin çalışmalarını teknik araç ve gereç yönünden organize eder, eğitir sevk ve idare eder.

Sporcularımızın bilgi, görgü ve becerilerini arttırmak üzere yurt içi ve dışında dağcılık etkinliklerini, doğa yürüyüşleri ve geziler düzenler, araştırma ve organizasyonlar yapar. Bu etkinlikleri seminerler, film ve saydam gösterileri fotoğraf sergileri raporlar ve kitap halinde kitlelere ulaştırır.

Gerektiğinde yabancı sporcularla ve derneklerle iş birliğine girerek eğitim tırmanışları ve geziler düzenler. Yurt dışından gelecek sporculara yurt sınırları içinde rehberlik hizmeti vererek yurdumuzu tanıtmak amacıyla hizmet eder.

Dernek doğanın korunması, bölgede yaşayan vatandaşlarımızda doğa bilinci oluşturması, doğayla uyum içinde yararlanılması ve çevre bilincinin oluşması doğrultusunda yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler düzenler ve düzenlenen faaliyetlere katılır.

Dernek her türlü hobi sporları faaliyet düzenler. Bunlarla ilgili doküman, basım ve yayınlamasını ve arşivlenmesini sağlar. Hobi faaliyetleriyle ilgili yarışmalar organize eder, bunlarla ilgili ödül töreni düzenleyebilir.

Bölgelerimizin her türlü turizm faaliyetlerin sürdürülmesin de ve tanıtılmasında öncülük ve aracılık eder. Faaliyetlerle ilgili kamp organizasyonları yapar.

Dernek siyasetle uğraşmaz. Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik görüş bildirmez ve desteklemez.

 

 

 

Madde 3.Derneğin Çalışma Alanları:

 • · Dağcılık
 • · Doğa yürüyüşü
 • · Kampçılık
 • · Kaya tırmanışı
 • · Mağaracılık
 • · Sualtı sporları
 • · Bisiklet, Dağ bisikleti
 • · Kayak, Tur kayağı
 • · Kanyon Araştırma
 • · Kanoculuk ve Su sporları
 • · Satranç
 • · Hava sporları
 • · Binicilik
 • · Yamaç paraşütü
 • · Paintball
 • · Oryantiring
 • · Atletizm
 • · Badminton
 • · Basketbol
 • · Valeybol
 • · İzcilik
 • · Masa Tenisi
 • · Kürek
 • · Yüzme
 • · Yelken
 • · Okçuluk
 • · Golf
 • · Rafting
 • · Korfbol
 • · Güreş
 • · Fotoğrafçılık
 • · Müzik, Resim
 • · Ve benzeri hobi dallarında çalışmalar yapar.

Madde 4.Dernek kurucuları

Kurucu üyeler

Meslek

Tabiyeti

Adresi

1-Şükrü BAŞDEĞİRMEN

Esnaf

T.C.

Kurtuluş Mah. 137 Cad. No: 11–13 ISPARTA

2-Fikret YURTASLAN

Mali Müşavir

T.C.

Ayazmana Mah. 4418 Sok. No:13A ISPARTA

3-Hakan AYAN

Uçuş Bilgi Şefi

T.C.

İstiklal Mah. 114 Cad. No:71 ISPARTA

4-Ömer Faruk KAYA

Meteoroloji Mühendisi

T.C.

Halife Sultan Mah. 3437 Sok. No:20–22 ISPARTA

5-Aliye METE

Tıbbi Sekreter

T.C.

Gülcü Mah. 3529 Sok. No:15 ISPARTA

6-Sıtkı ELMACI

Veteriner Teknikeri

T.C.

Fatih Mah. 4601 Sok. No: 40 ISPARTA

7-Barbaros ÇAĞLAR

Esnaf

T.C.

Modern Evler Mah. 3116 Sok. No:9 ISPARTA

Madde 5.Dernek Üyelik Koşulları:

a)    Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

b)    Yaşamının her anında doğa dostu olup kirletmemek, yıpratmamak, yok etmemek.

Madde 6.Üye olma Usulü:

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 Yönetim Kurulunca kendisine bir kimlik verilir. Dernekten ayrılan kimse kimlik belgesini geri vermek zorundadır.

 

Madde 7.Üyelik Statüleri:

Etkin Üyelik: Dernek tüzüğü ve dernekler yasası kapsamında aidatlarını ödeyen, derneğin etkinliklerine  katılan, üye kayıt defterine kayıtlı, organları seçen ve seçilebilen üyelerdir.

Onursal üyelik: Dernek için varlığı manevi bakımdan üstün bir anlam taşıyan derneğin gelişmesinde önemli katkıları bulunan veya toplumda sevgi ve saygıya sahip kişiler ve benzeri niteliklere sahip kişilerin, mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile dernek üyesinin yazılı ve imzalı önerisi ve kabulü ile bu statüye geçirilir. Öneri sahipleri yazılı ve imzalı önerilerini Yönetim Kuruluna iletirler. Yönetim kurulu bu statüye atama kararı alıp sonucu açıklar ve bu üyelere Özel Kulüp Onur Kartı verilir. Onursal üye aidat ödemez, seçimlerde oy kullanamaz organlara seçilemez.

Fahri üyelik: Derneğe aidat ödeme zorunluluğu bulunmayan istediği zaman bağış ve katkı yapan, seçimlerde oy kullanamayan, organlara seçilemeyen üyelerdir.

 Üyeler ve katılımcılar lisans gerektiren etkinliklere lisanssız katılamaz. Diğer etkinliklerde üye olma koşulu aranmaz. Yabancı kulüp ve kişisel lisanslar geçerlidir.

 Üye Aidatı:

Üyeler, 60 (Altmış) TL yıllık aidat öderler. İlk üyeler için giriş aidatı olarak ayrıca 50 (Elli) TL öder. Günün şartlarına göre Genel Kurulca değiştirilir. Aidat ödentileri yıllık toplanır. Üzerinde derneğin mührü ve saymanın onayı bulunan  bir makbuz verilir. Aidatını ilgili yıl içinde vermeyen üyeye, yönetim kurulunca yazıyla veya lokal ilan panosunda bildirimde bulunulur. Üye ödentisini, ödemesi gerekli olan tutarı,  ödemesi gereken tarihten sonraki bir ay içerisinde vermediği veya özrünü bildirmediği takdir de üyelikten ayrılmış sayılır. Zorla kimse üye olamaz ve üye yapılmaya zorlanamaz. Her üyenin istediği zaman ayrılma hakkı vardır.

 Derneğe üye olanların ad ve soyadları belirtilir. Üye kayıt defterine işlenir ve bu deftere üyelerin fotoğrafları yapıştırılır.

  Dernek Üyelerinin aşağıda yazılı hareketlerde bulunmaları yasaktır:

 1. a.   Doğayı kirletmek, yok etmek, yıpratmak,

b.  Derneğin manevi varlığı malları, araç ve gereçleriyle haklarını kötüye ve kendi çıkarları veya kar etme kastiyle kullanmak veya harcamak,

 1. c.   Sarkıntılık, saldırganlık veya saldırgan sarhoşluk,

d.  Derneği bir siyasi partinin yan kuruluşu haline getirmeye kalkmak, bu doğrultuda davranmak veya  siyasi propaganda yapmak

 Yukarıdaki maddeler halinde sayılan eylemleri yapanlar Yönetim Kurulunun bu yöndeki tanık ve kanıtlarıyla birlikte bir ön raporla Onur Kuruluna gönderilir. Eylemdeki kasıt ve ağırlığa göre öncelikle uyarı, yazılı kınama, bir ay süreyle etkinliklerden uzaklaştırma ve bir yıl dernekten uzaklaştırma ve üyelikten atılma, çıkarılma cezaları verilir. Onur Kurulu önüne gelen konularda 30 gün içinde, zorunlu nedenler dışında araştırmasını sonuçlandırıp kararını verir.

Ceza alanın Genel kurula itiraz hakkı vardır. Ayrıca üyelikten atılma ve çıkarılma cezaları kendiliğinden Genel Kurul Denetimine tabidir. İtiraz veya kendiliğinden Genel Kurul incelemesine tabi çıkartma ve üyelikten atılma cezaları, bu incelemeden geçmeden sonuçlandırılamaz. Ancak Genel Kurul karar verinceye kadar, Onur Kurulu kararıyla, ilgili kişinin üyeliği dondurulup, Dernekten uzaklaştırılır. Bu madde kapsamında her üyenin gerekli gördüğü durumda hiçbir koşula bağlı olmaksızın yakındığı konudan yazılı rapor hazırlayıp doğrudan Onur ve Denetim kuruluna başvuru hakkı saklıdır engellenemez.

 

 Madde 8.Bir üyenin dernekle ilgisi iki biçimde sona erer.

a)    İstifa

b)    Onur Kurulu Kararı ve Genel Kurul onayı ile

   İsteği ile dernekten ayrılmak isteyen üyenin durumu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmesi gereklidir. 

         Madde 9-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu,

         4- Onur Kurulu

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         10-Derneğin vakıf kurması,

         11-Derneğin fesih edilmesi,

         12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 13- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 Yönetim Kurulu dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Bunlar gizli oyla Genel Kurulca seçilir.

 Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve dört yönetim kurulu üyesi seçerek görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir.

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu on beş günde ve gerekli görülen zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

     Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

     1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

     2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

     3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

     4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

     5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

     6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

     7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

     8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

     9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 

     10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

          Yönetim Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

a)   Derneğin en büyük yetkilisi olup Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

b)   Bütün yazılara imzasını koyar, Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeler yapar.

c)   Paraya ilişkin belgelere Saymanla beraber imzasını koyar.

d)   Derneğin mührü Başkanda bulunur. Rızasıyla Başkan yardımcılarından biri veya Genel  Sekreterde  bulunabilir.

 26. Başkan yardımcılarının vazife ve yetkileri şunlardır;

a)  Başkan yardımcıları, Başkanın kendisine verdiği görevleri yapar yokluğunda Başkanı temsil eder

b)  Başkan yardımcısı Başkanın verdiği yetki içinde Başkan gibi hareket eder.

 Madde 14- Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:

a)  Başkan ve ikinci başkan bulunmadığı zaman kendilerine vekâlet eder.

b)  Derneğin bütün yazı işlerini düzenler ve idare eder. Derneğe ait bütün belgeleri saklar.

c)  Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ile ilişkilerde  Başkandan alacağı görev ve yetkisi içinde derneği temsil eder.

 Zaruri durumlarda, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine en çok üç ay izin verilebilir. O üyenin işini yönetim kurulundan bir yetkili yürütür veya yönetim kurulu üyelerinde birisi izinli üyenin gelişine kadar görevlendirilir.

Her üye derneğin ilerleyip yürütülmesine ve gelişmesine ilişkin görüşlerini ve çözümlerini yazıyla Yönetim Kurulu Başkanına bildirir. Her üyenin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu  en fazla 15 gün içinde yanıt vermek zorundadır.

  Madde 15- Sayman Görev ve Yetkileri:

a)  Para işlemlerine ilişkin bütün defterleri düzenler.

b)  Aidat bağış ve dernek gelirlerinin toplanmasını takip eder.

c)  Görevli bir yönetim kurulu üyesinin toplayacağı parayı derneğin gelir defterine işler.

d)  Ödeme makbuzların dip koçanlarını saklar.

  Madde 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulunca saptanan ve kendisine verilen işleri görürler. Resmi makamlar ve bölge düzeyindeki işlerin takibiyle Başkan, Başkan yardımcıları ve Genel Sekreterden sonra üyeler görevli ve yetkilidir.

 Yönetim Kurulu toplantılarına gelmeyen üyelerin gelmeden önce nedenini Başkana veya Başkan yardımcılarına bildirmesi zorunludur. Toplantıları üst üste 3 defa özürsüz gelmeyen üye Yönetim Kurulundan ayrılmış sayılır.

 Yönetim Kurulu üyelerinin birinin üyelikten çekilmesi halinde yedek üye Yönetim Kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu en az beş kişi ile toplanır.

Gündem önce Başkan, Başkan yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından saptanır. Üyelerden herhangi birinin sözlü ya da yazılı istemi gündeme alınır. Kararlar çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu Ana Tüzükte ve Yasada açık olmayan konularda uygun gördüğü yöntemleri uygular.

  Madde 17- Onur Kurulu

Genel Kurulda, 3 asil 3 yedek üye Onur Kurulu’na  seçilir.

Yasaya ve Tüzüğe göre suç sayılan eylemde bulunanlar Yönetim Kurulunca ve ilgili kişice Onur Kuruluna bildirilir.

  Madde 18- DENETLEME KURULU

         Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayda bir aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 19- DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir.

a)  Üyelerden alınacak yıllık aidatlar.

b)  Dernek tarafından düzenlenecek balo, eğlence, yemek vs… etkinlik konser spor müsabakaları ve konferanslar gibi etkinliklerle sağlanacak gelirler,

c)  Derneğin düzenleyeceği piyango gelirleri,

d)  Bağış ve yardımlar

e)  Reklam, sponsorluk, ilan ve benzeri etkinliklerden elde edilecek gelirler.

 

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

  Madde 20-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatın öngördüğü miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 21- GELİR VE GİDERDE USUL

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 22-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü          

Madde 23-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 24- ÖDÜL

Dernek içinde çalışan ve en iyi sonuç elde eden kişilere Yönetim Kurulu kararı ile Onur Belgesi, şilt Anı Belgesi ve benzerleri verilir.

Spor Kurullarına Kuruluş toplantılarına davetlere gönderilecek delegeler Yönetim kurulunca veya ivedi hallerde Başkan tarafından seçilir. Dernek Yönetim Kurulu kararı ile sporcuları eğitim amacına uygun olarak, bilimsel ve toplumsal konferanslara gönderilir.

Derneğin kurulduğu ve kuruluş günleri, Dernek tarafından önemli görülen günler için kutlama töreni tertip edilir ve ödüller verilir.

 Derneğin İç Denetimi

  Madde 25-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri          

Madde 26-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

            Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Madde 28-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE GÖLDOSK GÖLLER BÖLGESİ  DOĞA SPORLARI VE HOBİ KULUBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

          Madde 29- Derneğin Kurumsallaştırılması

Tüzüğün 2. ve 3. maddesinde belirtilen ”Derneğin kollar halinde çalışması “ , “Derneğin çalışma alanları”,yeni komisyonlar oluşturulması ve çalışmalarda birbirinden ayrılamaz ve biri diğerinin önüne konulamaz biçimde uygulama araştırma eğitim ve birikim birlikteliği gözetilir. Bu çalışmaların her anında kişilerin yarıştırılması, doğayla baş etme yerine doğayla uyum içinde projelerin yarışması ilkesi temel alınır.

Kollar kendi iç çalışma, ilke ve yöntemlerini serbestçe bilimsel ve çalışmaların Dernek bütünlüğünde eş güdümü, deney ve bilgi birikiminin aktarılması başarı ve verimliliğin yükseltilmesi kolların birbirini desteklemesi ve benzeri nedenlerle yönetmelikler hazırlayıp yönetime iletebilirler, aksi bir süreçle kolun kuruluşunda deneyimli bilgi birikimli kişilerle kol etkinliği başlatılıyorsa başlangıçta bir yönetmelik yapılması kolun gelişimine ivme kazandıracaksa ilgili kişilerce hazırlanan yönetmelikler Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleştirilip uygulamaya sokulabilir.

 Doğa sporlarının yüksek risk taşıması, ileri teknolojik malzeme ve bu malzemenin kısa sürede kullanım ömrünü tamamlaması, bu malzemelerin ve etkinlik giderlerinin paraca değerinin yüksek olması ve benzeri nedenlerle bir döner sermaye düşüncesinin yerleştirilmesi ve kurumsallaştırılması zorunludur. Derneğin bilgi,  birikim, deneyimleri ve temel organizasyonu bakımından Kaya Tırmanıcılığı önemle ele alınır. Isparta ve Yurdumuzdaki oluşumlar ve evrensel oluşumların koordine edilmesi, emek ve malzeme kaybının asgariye indirilmesi  ve benzer nedenlerle bu madde kapsamında ivedi olarak “malzeme bankası”,”Dağcılık Kolu” yönetmelikleri hemen çıkarılır. Derneğin bu alanlara ve tüm çalışmalara bakışındaki temel anlayış, öncelikle kendi gücü ve olanaklarına güvenip, bu doğrultuda çalışmaları başlatması ve yönlendirmesine dayanmaktadır.” Bilimsel ve Sportif bir mağaracılık Kolu Yönetmeliği hazırlanır, bu kol ağırlıkla çalıştırılmaya başlatılır.

 Dernek, Sağlık Kolu ve bir doktor atanması hukuk işleri ve bir danışman avukat atanması medya ile ilişkiler konusunda yönetmeliklerinin çıkarıp kollar oluşturur.

Dernek üyeleri ve personeli için lokal ve Sosyal tesisler kurar, işletir veya işlettirir. İşleyişi Yönetim Kurulu belirler.

 Hüküm Eksikliği

         Madde 30-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

Hüseyin Sıtkı ELMACI      İlknur YILMAZ        Oğuz ECEMİŞ          Emine SARITOPRAK     Hamdi ÇUBUKÇU

        Başkan                           Başkan Yard.            Başkan Yard.             Genel Sekreter                Sayman

 

 

 

 

Fikret YURTASLAN                 Ahmet UĞUR                                 Oğuzhan ÖZALTIN

            Üye                                     Üye                                                Üye                                 

AlışSatış
Dolar3.53203.5461
Euro4.17184.1885
Anlık
Yarın
25° 27° 10°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret158177